• No products in the cart.

  • LOGIN

VL11LTC6B24: Khúc xạ ánh sáng.

1. Định luật khúc xạ ánh sáng:
-Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới.
-Tỉ số giữa sin góc tới và sin góc khúc xạ là một hằng số:
[tex]\frac{sin i}{sin r} = n[/tex]

2. Chiết suất của một môi trường:
-Chiết suất tỉ đối của môi trường 2 đối với môi trường 1 bằng tỉ số giữa các tốc độ truyền ánh sáng v1 và v2 trong môi trường 1 và môi trường 2.
[tex]n = n_{21} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{v_1}{v_2}[/tex]
-Công thức khúc xạ: [tex]n_1 sini = n_2 sin r[/tex]

3. Hiện tượng phản xạ toàn phần:
Hiện tượng phản xạ toàn phần chỉ xảy ra trong trường hợp môi trường chứa tia tới chiết quang hơn môi trường chứa tia khúc xạ và góc tới lớn hơn hoặc bằng góc khúc xạ.

February 5, 2013

0 responses on "VL11LTC6B24: Khúc xạ ánh sáng."

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X