• No products in the cart.

  • LOGIN

VL11BTC5B23: Từ thông. Cảm ứng điện từ

Câu 1: Một khung dây dẫn phẳng giới hạn bởi diện tích S = 5cm^2 gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều [tex]B = 10^{-2}T[/tex]. Khung dây hợp với [tex]\vec{B}[/tex] một góc [tex]30^0[/tex]. Tính từ thông qua khung.

Câu 2: Một vòng dây tròn có bán kính R = 10cm đặt vuông góc trong từ trường đều [tex]B = 10^{-2}T[/tex]. Mặt phẳng vòng dây vuông góc với các đường sức từ. Quay vòng dây sao cho từ thông giảm dần đến 0 trong thời gian t =-0,02s. Cho rằng từ thông giảm đều.

Câu 3: Một ống dây dài l = 31,4cm, có N = 1000 vòng, diện tích mỗi vòng là [tex]S = 10cm^2[/tex] có dòng điện I = 2A chạy qua.
a. Tính từ thông qua mỗi vòng dây.
b. Tính suất điện động tự cảm trong ống dây khi ngắt dòng điện trong thời gian [tex]\Delta t = 0,1s[/tex], suy ra độ tự cảm của cuộn dây.
c. Giải lại bài toán trên khi cuộn dây có lõi sắt, độ từ thẫm của lõi là 500.

Câu 4: Một ống dây có chiều dài là l = 1m, chỉ có 1 lớp vòng dây được quấn sít nhau, bán kính mỗi vòng là R = 5cm, dây dẫn có đường kính là d = 1mm. Tính độ tự cảm L của ống dây.

Câu 5: Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng trên một mét. Ống dây có thể tích là [tex]5.10^{-4}m^3[/tex]. Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc thì dòng điện tăng từ 0 đến 5A trong khoảng thời gian là 0,05s.
a) Tính độ tự cảm của ống dây.
b) Tính suất điện động tự cảm của ống dây.

February 5, 2013

0 responses on "VL11BTC5B23: Từ thông. Cảm ứng điện từ"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X