• No products in the cart.

  • LOGIN

VL11 chương 2: Cường độ dòng điện, suất điện động của nguồn điện

thumnail_Baigiang_KienthucVL11Chuong2vande1dang1
B. CÁC VÍ DỤ:

VD1:

Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,5A.
a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 10 phút.
b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên.
HD:

VD2:
Suất điện động của một nguồn điện là 12V. Tính công lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích 2C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó.
HD:

VD3:
Tính suất điện động của nguồn điện. Biết rằng khi dịch chuyển một lượng điện tích là 2,5.10-3C giữa hai cực bên trong nguồn điện thì lực lạ thực hiện một công là 4mJ.
HD:

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
1. Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,5 A.
a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 10 phút ?
b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời gian trên ?

Đ s: 300 C,    18,75. 1020 hạt e.
2. Suất điện động của một nguồn điện là 12 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,5 C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó ?
Đ s: 6 J.
3. Tính suất điện động của nguồn điện. Biết rằng khi dịch chuyển một lượng điện tích 3. 10-3 C giữa hai cực bên trong nguồn điện thì lực lạ thực hiện một công là 9 mJ.
Đ s: 3 V.
4. Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một lượng điện tích là 0,16 C bên trong acquy từ cực âm đến cực dương của nó ?
Đ s: 0,96 J.
5. Tính điện lượng và số electron dịch chuyển qua tiết diện ngang của một dây dẫn trong một phút. Biết dòng điện có cường độ là 0,2 A.
Đ s: 12 C,    0,75. 1020 hạt e.
6. Một bộ pin của một thiết bị điện có thể cung cấp một dòng điện 2 A liên tục trong 1 giờ thì phải nạp lại.
a) Nếu bộ pin trên được sử dụng liên tục trong 4 giờ ở chế độ tiết kiệm năng lượng thì phải nạp lại. Tính cường độ dòng điện mà bộ pin này có thể cung cấp?
b) Tính suất điện động của bộ pin này nếu trong thời gian 1 giờ nó sinh ra một công là 72 KJ.

Đ s: 0,5 A,   10 V.
7. Trong 5 giây lượng điện tích dịch chuyển qua tiết diện thẳng của một dây dẫn là 4,5 C. Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là bao nhiêu ?

Đ s: 0,9 A.
8. Trong thời gian 4s có một điện lượng 1,5C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc 1 bóng đèn. Cường độ dòng điện qua đèn là:

A. 0375A; B. 2.66A;                   C. 6A;                         D. 3.75A
9. Dòng điện chạy qua 1 dây dẫn kim loại có cường độ 2A. Số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn này là:

A. 2,5.1018e  B. 2,5.1019e               C. 0,4.10-19e              D. 4.10-19e
10. Một dây dẫn có điện trở 12 được nối giữa 2 điểm A và B có hiệu điện thế U = 3V. Tính số electron dịch chuyển qua dây dẫn trong khoảng thời gian 10s.
11. Một bộ acquy dung lượng 5A.h, có thể phát ra dòng điện cường độ 0,25A trong khoảng thời gian là:

A. 20h B. 1,25h                     C. 0,05h                     D. 2h

12. Một acquy có suất điện động 12V, công do acquy sinh ra là 720J khi dịch chuyển điện tích ở bên trong và giữa 2 cực của nó. Khi acquy này phát điện.
a, Tính lượng điện tích được dịch chuyển.
b, Thời gian dịch chuyển lượng điện tích  này là 3phút 20giây. Tính cường độ dòng điện chạy qua acquy khi đó.

Đăng ký tài khoản để học đầy đủ hơn. Khóa học phù hợp với bạn là vật lí 11 căn bản.

September 9, 2014

0 responses on "VL11 chương 2: Cường độ dòng điện, suất điện động của nguồn điện"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X