• No products in the cart.

  • LOGIN

VL11 Chương 1: Dạng 2 Tính điện thế và hiệu điện thế

thumnail_Baigiang_KienthucVL11Chuong1vande3dang2

B. CÁC VÍ DỤ:
VD1:
Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường UMN = 100V.
a) Tính công của lực điện trường khi một electron di chuyển từ M đến N.
b) Tính công cần thiết để di chuyển electron từ M đến N.
Đs: a) A =- 1,6.10-17J; b) A’ = – A = 1,6.10-17J.

VD2:
Để di chuyển q = 10-4C từ rất xa vào điểm M của điện trường, cần thực hiện công là A’ =5.10-5J. Tìm điện thế ở M (gốc điện thế ở ∞).
Đs: V = 0,5V.

September 5, 2014

0 responses on "VL11 Chương 1: Dạng 2 Tính điện thế và hiệu điện thế"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X