• No products in the cart.

  • LOGIN

Luật giáo dục Việt Nam 2005 chương 9: Điều khoản thi hành

CHƯƠNG IX: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 119. Hiệu lực thi hành

  1. Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.
  2. Luật này thay thế Luật giáo dục năm 1998.

Điều 120. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.

Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 200

May 25, 2019

0 responses on "Luật giáo dục Việt Nam 2005 chương 9: Điều khoản thi hành"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X