• No products in the cart.

  • LOGIN

Đề ĐH Lý khối A 2012

Cho biết: hằng số Plăng [tex]h = 6,625.10 ^{-34}J.s[/tex]; độ lớn điện tích nguyên tố [tex]e=1,6.10^{-19}C[/tex]; tốc độ ánh sáng trong chân không [tex]c= 3.10^8m/s[/tex]; số Avôgadrô [tex]N_A =6,02.10^{23}mol^{-1}[/tex].

đề đại hoc

February 12, 2013

0 responses on "Đề ĐH Lý khối A 2012"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X