• No products in the cart.

  • LOGIN

ĐỀ ĐH LÝ KHỐI A 2010

Cho biết: hằng số Plăng [tex]h=6,625.10^{-34}J.s[/tex] ; độ lớn điện tích nguyên tố [tex]e=1,6.10^{-19}C[/tex]; tốc độ ánh sáng trong chân không [tex]c=3.10^8m/s[tex] ; số Avôgadrô [tex]N_A=6,02.10^{23}mol^{-1}[/tex].

ĐỀ ĐH LÝ KHỐI A 2010

trac nghiem

February 15, 2013

0 responses on "ĐỀ ĐH LÝ KHỐI A 2010"

Leave a Message

Your email address will not be published.

inPhysic is an online education site which imparts knowledge and skills to million of users worldwide.

280 an dương vương, phường 4 quận 5,  Hồ Chí Minh
0976 905 317
[email protected] | [email protected] | [email protected]

Top Categories

january, 2021

No Events

top
X